T.C. MERSİN İLİ SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen 23 Yirmiüç) adet taşınmazın  2886  Sayılı  Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (arttırma) usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

Sıra No

Mahallesi/

Mevkii

Ada/ Parsel

Hisse Oranı

İmar Durumu

Taşınmaz M2

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sarıcalar

499/3

Tam

B-3

264,00

52.800,00 TL

1.584,00TL

16/01/2019

14.00

2

Sarıcalar

501/10

Tam

B-3

246,00

44.280,00 TL

1.328,40TL

16/01/2019

14.05

3

Sarıcalar

466/2

Tam

A-5

257,00

46.260,00 TL

1.387,80TL

16/01/2019

14.10

4

Mukaddem

297/5

Tam

BL-2

348,00

34.800,00 TL+KDV

1.044,00TL

16/01/2019

14.15

5

Bucaklı

993/4

Tam

5

A-----2

3

245,50

19.640,00 TL

589,20TL

16/01/2019

14.20

6

Bucaklı

993/3

Tam

5

A-----2

3

321,39

25.750,00 TL

772,50TL

16/01/2019

14.25

7

Bucaklı

993/2

Tam

5

A-----2

3

431,19

34.500,00 TL

1.035,00TL

16/01/2019

14.30

8

Bucaklı

19/37

Tam

5

A-----2

3

531,10

42.500,00 TL

1.275,00TL

16/01/2019

14.35

9

Bucaklı

19/36

Tam

5

A-----2

3

400,73

32.000,00 TL

960,00TL

16/01/2019

14.40

10

Bucaklı

19/33

Tam

5

A-----2

3

402,46

32.200,00 TL

966,00TL

16/01/2019

14.45

11

Sökün

945

Tam

Tarla

16.000,00

800.000,00 TL

24.000,00TL

16/01/2019

14.50

12

Bahçederesi

101/112

Tam

Plansız Alan

550,00

16.500,00 TL

495,00TL

16/01/2019

14.55

13

Bahçederesi

101/130

Tam

Plansız Alan

3.050,00

91.500,00 TL

2.745,00TL

16/01/2019

15.00

14

Bucaklı

380/42

Tam

A-2

438,43

57.000,00 TL

1.710,00TL

16/01/2019

15.05

15

Mukaddem

1023/3

Tam

5

A-----2

3

536,84

64.500,00 TL

1935,00TL

16/01/2019

15.10

16

Taşucu

0/7560

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

290,00

87.000,00 TL

2.610,00TL

16/01/2019

15.15

17

Taşucu

0/8439

Tam

İmar geçici olarak iptal edilmiştir.

628,41

188.600,00 TL

5.658,00TL

16/01/2019

15.20

18

Sayağzı

824/2

Tam

A-2

275,36

22.000,00 TL

660,00TL

16/01/2019

15.25

19

Kabasakallı

0/758

Tam

A-2

306,09

40.000,00 TL

1.200,00TL

16/01/2019

15.30

20

Mukaddem

309/28

Tam

5

A-----2

3

373,21

56.000,00 TL

1.680,00TL

16/01/2019

15.35

21

Bucaklı

985/8

Tam

Plansız Alan

375,49

30.000,00 TL

900,000TL

16/01/2019

15.40

22

Bucaklı

985/9

Tam

Plansız Alan

348,94

28.000,00 TL

840,00TL

16/01/2019

15.45

23

Hacıisaklı

3914

Tam

5

A-----2

3

250,60

150.000,00 TL+KDV

4.500,00TL

16/01/2019

15.50

 

İhale Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanlar Şartnameyi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250.00 TL karşılığında satın almak zorundadırlar.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

 1. İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER:
 1.  İhaleye katılacaklar için Geçici teminat (2886 D.İ.K. 26. Maddesinde belirtilen

değerlerde) ihale bedelinin en az %3’ü olup; nakit para veya banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir.  En geç 16 Ocak  2019 Çarşamba  günü Saat 12.00’den önce diğer belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

 1. İstekliler Gerçek kişiler olması halinde  Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 2. İstekliler Gerçek Kişiler için ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İsteklilerin Şirket veya Tüzel kişi olması halinde, bulunduğu yılda alınmış Ticaret

Odasından/Sanayi Odasından kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesi.

 1. İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;
 1. Dernek,Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin  bulunduğu yer  Resmi Makamlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,
 2.   Dernek,Federasyon veya Konfederasyon ve Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı,
 3. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıfı Temsile yetkili kılınanların Noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.
 1. Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda belirtilen özel kişilerde bahsi geçen

belgeleri vermiş olmaları, ortaklık adına ihaleye katılacak olan yetkilin noter tasdikli  vekaletname ve imza sirküleri.

 1. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak

ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

             Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C.uyruğunda olmayan yabacıların ihaleye iştirak etmesi halinde idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

 1. Her dosya için ayrı ayrı Satış Şartnamesi aldığına dair makbuz aslı,

1- İhale ve Satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, kdv, damga vergisi,  tapu harçları, alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler ihale edilene (Alıcıya) aittir.

 1. İhale Komisyonu,  gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.
 2. 2886 Sayılı Yasanın 6.Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
 3. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Taşınmaz  satışları  peşin veya 3 eşit taksitle ödenecek olup, ilk taksit sözleşme düzenleme anında , kalan 2 taksit 1’er ay arayla yasal faiziyle birlikte ödenecektir. Taşınmazın tapudan devri, borcu bitince yapılacaktır.
 5.  İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, satış şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.